Zaštita prirode, životna sredina, građanski aktivizam
 

Etički kodeks SMZSP

Етички кодекс Савеза месних заједница Старе планине

Сматрамо да је Кодекс неопходан у времену у којем се изгубила вредност људске речи.

Етички кодекс даје сажет приказ принципа сарадње у оквиру једне организације. Он представља, повељу начела вредности и правила понашања.
Кодекс је саставни део управљања и контроле. Важи за све чланове. Кодекс је јаван, својствен и одан принципима Савеза.
Предмет овог Кодекса је дефинисање етичких стандарда понашања на које се обавезују чланови Савеза месних заједница Старе планине.

Чланови Савеза поступају искључиво у јавном интересу, а не у свом личном, приватном, групном или страначком интересу. Чланови Савеза ће својим понашањем представљати добар узор свим грађанима.

Чланови Савеза обављају своје задатке савесно, поштено и непристрасно, уз отвореност и одговорност за своје одлуке и поступке. Чланови ће се ангажовати у унапређењу рада Савеза. Чланови Савеза ни у обављању задатака, ни у приватном животу, неће се понашати на начин који би деградирао углед Савеза.

Члан Савеза ће се учтиво, са поштовањем и без дискриминације односити према другим члановима и грађанима.
Члан Савеза ће јавно указивати на све случајеве незаконитог и неетичког понашања и кршења правила овог Кодекса.
Посебно, члан Савеза неће покушавати да прибави матерјалну и нематерјалну корист клеветањем других чланова, коришћењем насиља или претњи, злоупотребом положаја или обећавањем против услуга.

При одлучивању, чланови ће у највећој могућој мери уважавати ставове других чланова изражене у јавној расправи или на други начин.
Чланови при одлучивању неће себи обезбедити било какву посредну или непосредну личну корист нити тежити остваривању личних или приватних интереса појединаца или група.
Све одлуке се доносе, демократски, свако има право на, лично мишљење, а гласањем се заузима заједнички став Савеза, који спроводе сви чланови Савеза. Донету одлуку чланови извршавају и извештавају резултате активности на предвиђени начин. Члан ће се уредно придржавати сваке привемене или коначне одлуке Савеза.
Члан Савеза ће поштовати ланац давања изјава медијима и неће давати изјаве које се косе са одлуком донетом на састанку Савеза и неће пружити ниједну поверљиву информацију или информацију која се тиче приватног живота трећих лица.
Ако члан Савеза има приватни интерес у ствари о којој расправља и одлучује дужан је да пре учешћа у расправи а најкасније пре почетка одлучивања, саопшти постојање таквог приватног интереса. Члан ће се уздржати од било какве изјаве или гласања о питањима у вези с којима има приватни интерес.
Члан Савеза ће се уздржати од било каквог понашања које би по важећем међународном или домаћем кривичном праву, могло да се окарактерише као активно или пасивно подмићивање. Чланови ће се активно ангажовати у откривању и борби против свих облика корупције у локалној заједници.
Надзорни одбор има задатак да прати примену овог Кодекса и пружа објашњења у вези са његовом садржином и применом.

Чланови Савеза ће се упознати са овим кодексом и даће писану изјаву да су спремни да се руководе његовим одредбама.