Zaštita prirode, životna sredina, građanski aktivizam
 

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/savezzaz/public_html/savezzazastituprirodesrbije.rs/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Razmagljivanje nadležnosti – Branko Mitov

У процесу РАЗМАГЉИВАЊА око проблема НАШИХ РЕКА а са циљем да пронађем ОДГОВОРНЕ и при томе НАДЛЕЖНЕ, искористио сам процедуру коју користе ИНВЕСТИТОРИ у процесу добијања ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ. Ради лакшег праћења овај процес сам поделио у више ФАЗА.
Прва Фаза
При изградњи МХЕ, прво се израђује Хидролошка студија којом се верификује проток одабраног водотока. Хидролошка студија даје кључни одговор на питање“ Да ли изабрани водоток има релевантну количину воде или нема, и шта се сме користити?“
На основу Хидролошке студије, прибавља се Мишљење РХМЗ-а, које представља институционалну верификацију хидрологије на предметној локацији.
Паралелно са претходним активностима, прибавља се Мишљење ЈП Србијаводе, на бази идејног решења МХЕ и остале пратеће документације, према уходаној процедури.
Добијена документа су углавном довољна за прибављање Решења о Енергетској дозволи од Министарства Енергетике …
На основу решених имовинских односа на локацији за изградњу МХЕ добија се Локацијска дозвола, она и имовински односи су кључна ствар како се не би зауставила или оспорила градња.
Локацијска дозвола је суштински најважнији документ и њен саставни део чине услови ИНСТИТУЦИЈА, најчешће, на бази претходно датих мишљења, а то су:
Водни услови, услови за Прикључак МХЕ на ЕПС, услови „Телеком Србије“, „Путеви СРБИЈЕ“, „Војска СРБИЈЕ“, „Железница Србије“, локалних комуналних организација, услови надлежног Завода за заштиту споменика културе и други.
И ОНО ШТО ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ, ДА ИНВЕСТИТОР у почетној фази
пројекта прибави:
Мишљење надлежног ресора ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
( И неки други мање важни услови (банкарске гаранције, Елаборат геолошких и геодетских радова))
Друга Фаза
Након прибављања услова из Прве фазе приступа се изради Генералног Пројекта са студијом оправданости који има за циљ избор Концепције МХЕ.
Трећа Фаза
Приступа се изради Главног Пројекта на бази концепцијског решења, врши се Ревизија Пројекта.
Четврта Фаза
Након завршетка Пројекта и успешне ревизије прибављају се сагласности свих институција које су то и условиле.
Пета Фаза
Након добијања свих сагласности на Главни Пројекат и доказа да су решени имовински односи, прилагањем других стандардизованих докумената о испуњености финансијских и административних услова, стиће се право на ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ.
Из ове процедуре и докумената(Сл.1а,б,ц и Сл.2) које су приложене можемо извући следећи закључак:
Републичка администрација је ненадлежна и спроводи само замајавање народа када се обратимо неком представком,и неће ни мрднути прстом да забрани рад и обустави градњу МХЕ јер је то у

Lietuvių · English (US) · Русский · Español · Português (Brasil)

Privatumas · Sąlygos · Reklama · „AdChoices“
· Slapukai · Daugiau Facebook © 2019

супротности са њиховим интересима (напр. ЕПС и МЕРЗ).
Локална самоуправа за послове екологије и заштите животне средине је надлежна , а не Завод за заштиту природе, јер је локална самоуправа та која даје сагласност за изградњу МХЕ.
На основу давања сагласности везане за послове Екологије и Заштите природе од стране одговорних из Локалне самоуправе и сагласности Локалних комуналних предузећа, а која могу да се прибаве на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) може се утврдити:
Да ли је стварно издата Сагласност везана за заштиту животне средине за изградњу МХЕ
Да ли су Локална комунална предузећа дале сагласност за МХЕ Ко је издао сагласност
Да ли је јавност обавештена
Да ли је одржана јавна расправа и
Фотокопију документа који је издала локална самоуправа или локално комунално предузеће који се односе на локацији локалне самоуправе.
(Овим Законом („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.
Према овом закону, свака информација коју јавност има оправдани интерес да зна, а којом располаже орган јавне власти, јесте информација од јавног значаја. Свеједно је да ли је информација садржана у документу који је настао у раду органа јавне власти или у вези са његовим радом, као што није битно ни да ли је извор информације сам орган јавне власти или ко други.
Тражилац има право на истиниту и потпуну информацију, а орган јавне власти који је дао неистиниту или непотпуну информацију прекршајно одговара (члан 46. тачка 4.).)
И на крају, удружења и појединци треба на основу наведеног Закона да прибаве релевантна документа од локалне самоуправе из којих могу да се утврде да су биле нечасне работе, да је локална самоуправа издала незаконито САГЛАСНОСТИ (Кривично законодавство је овде прилично ригорозно јер поступци и незаконите радње од стране појединаца из локалне самоуправе због неодговорног односа или нечињења одређених радњи а које могу да угрозе животе људи и имовину подлежу строгим санкцијама).
Добијање ових документа су кључна ствар за ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА за ЗАБРАНУ РАДА МХЕ и ОБУСТАВУ РАДОВА на свим рекама код НАДЛЕЖНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ.
На основу издатих докумената од локалне самоуправе и потписа грађана а за сада има довољно, можемо покренути у НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ИНИЦИЈАТИВУ ЗА УВОЂЕЊЕ МОРАТОРИЈУМА НА
КОРИШЋЕНЈЕ МХЕ НА НАШИМ РЕКАМА које су на концепту ДЕРИВАЦИЈЕ, што значи да нису обновљиви и да немају карактеристику да су „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“. Наиме, Власници МХЕ проглашењем од стране МЕРЗ-а да производе „зелену енергију“, добили су третман да су повлашћени произвођачи електричне енергоје, а то значи да за испоручену електричну енергију добијају већу цену него други, а то значи да сваке године ПОТРОШАЧИ ( ми грађани ) добијамо 10% УВЕЋАНЕ РАЧУНЕ.
ПРОБУДИ СЕ НАРОДЕ! НЕ СПАВАЈ!!!